result195

  • 20 Jul, 2018

Ïîäáîð âåðíîãî îíëàéí-êàçèíî. Ðåøåíèå çà÷àñòóþ íå ïðîñò|Ïðàâèëüíûé ïîäáîð – çàíÿòèå íå èç ëåãêèõ|Ïîäîáðàòü êëóá äîâîëüíî ñëîæíî. Ëåãêèé ïîäáîð êàçèíî. Òîëüêî ëèøü ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýòîãî ðàñöåíèâàéòå äåÿòåëüíîñòü ñëóæáû ïîääåðæêè, ðåïóòàöèÿ êàçèíî, äèçàéíåðñêèé ïîäõîä âåá-ñàéòà è èíûå íå â òàêîé ìåðå âàæíûå ìîìåíòû|Ïîñëå âñåãî ýòîãî äîïóñêàåòñÿ ïðîèçâîäèòü îöåíêó îôîðìëåíèÿ ðåñóðñà, îòçûâ÷èâîñòè ñàïïîðòîâ, âîñòðåáîâàííîñòè êëóáà è ò. Ä. |Âûÿñíèâ êëþ÷åâûå ìîìåíòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îíëàéí-ñåðâèñà, âîçìîæíî ïðèíèìàòüñÿ çà èçó÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ òåõïîääåðæêè, âîñòðåáîâàííîñòè ïîðòàëà, äèçàéíà âåá-ñòðàíèöû. |Ëèøü òîëüêî èçó÷èâ âñå êëþ÷åâûå ïðèíöèïû ðàáîòû îáñëóæèâàíèÿ, äîïóñêàåòñÿ áðàòüñÿ ê âûÿñíåíèþ íåñóùåñòâåííûõ ìîìåíòîâ: ðàñêðó÷åííîñòü ïðîåêòà, îôîðìëåíèå ïîðòàëà è ïîñîáíè÷åñòâî òåõïîääåðæêè. </p> <h2>Ñëàâíàÿ ðåïóòàöèÿ|Çíà÷èìûé àâòîðèòåò|Ïîâàëüíîå ñëàâà</h2> <p>Âåá-êàçèíî ïîçâîëèòåëüíî ñîïîñòàâèòü ñî ñòðàõîâîé ôèðìîé|Àçàðòíûé êëóá, ÷åì-òî ñìàõèâàåò íà ñòðàõîâóþ êîìïàíèþ|Îíëàéí-êàçèíî ìîæíî ïîñòàâèòü â îäèí ðÿä ñî ñòðàõîâûì çàâåäåíèåì|Èãðîâîé èíòåðíåò-ïîðòàë íàïîìèíàåò ñòðàõîâóþ ôèðìó. Ïðåæäå ÷åì çàêëþ÷èòü äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ, íóæíî âûÿñíèòü, äîáðîòíàÿ ëè ýòî ñòðàõîâàÿ êîðïîðàöèÿ, âîçìåñòèò ëè îíà âñå èçäåðæêè, åñëè ÷òî-òî ñëó÷èòñÿ|Ïåðåä ïîäïèñàíèåì êîíòðàêòà ñëåäóåò îçíàêîìèòüñÿ ñ òåì êàêèì àâòîðèòåòîì ïîëüçóåòñÿ ýòà êîìïàíèÿ, ñïîñîáíà ëè îíà êîìïåíñèðîâàòü âëîæåíèÿ ïðè âîçíèêíîâåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ|Çàêëþ÷àÿ ñîãëàøåíèå ñ ôèðìîé íåîáõîäèìî ðàññëåäîâàòü, ìîæíî ëè âåðèòü ýòîé êîìïàíèè, è âñòóïèòñÿ ëè îíà çà âàñ ïðè ãîðüêîì ýïèçîäå. ×òî îòíîñèòåëüíî êàçèíî, òî âûÿñíèòü åãî ïðèëè÷èå âû ñóìååòå òîëüêî ëèøü â òî âðåìÿ, åñëè âûèãðàåòå êðóãëóþ ñóììó äåíåã ñðåäñòâ è ïîæåëàåòå åå âûâåñòè|Áëàãîðîäíîñòü èãîðíîãî çàâåäåíèÿ âîçìîæíî âûâåäàòü, ëèøü ïðè ñðûâå êðóïíîé ñóììû äåíåã è âïîñëåäñòâèè èõ âûâîäå|Äèàãíîñòèðîâàòü àçàðòíûé êëóá «íà âøèâîñòü» óäàñòñÿ îáÿçàòåëüíî â òàêîì ñëó÷àå, êîãäà âû ïîïûòàåòåñü âûâåñòè ñâîé äîõîä. È åæåëè âàì óäàñòñÿ ýòî âûïîëíèòü áåç êàêèõ-ëèáî ïðîáëåì, îçíà÷àåò êàçèíî âñåðüåç ÷åñòíîå|Åñëè äåéñòâèå ïðîøëà ñ óñïåõîì, çíà÷èò êëóá âïðÿìü äîáðîñîâåñòåí ñî ñâîèìè êëèåíòàìè|Ëèøü â ñëó÷àå áåñïðåïÿòñòâåííîãî âûâîäà ñðåäñòâ, ñìîæåòå óäîñòîâåðèòñÿ â ïîðÿäî÷íîñòè Óäà÷íûé âûâîä ñâîèõ äåíåã ìîæåò óòâåðæäàòü î íàäåæíîñòè èãðîâîãî ñàéòà. </p> <p>Îíëàéí-êàçèíî ïðàêòè÷åñêè íå ââîäèò îãðàíè÷åíèÿ ñòàâîê, çà ñ÷åò ÷åãî ïîëó÷àåò îãðîìíûå äåíüãè îò íåáåäíûõ ó÷àñòíèêîâ|Ìíîãèå àçàðòíûå êëóáû ïî÷òè íèêîãäà íå îïèñûâàþò ëèìèòû ñòàâîê, ýòî ïîäñîáëÿåò íàæèâåòñÿ çà ñ÷åò ñîñòîÿòåëüíûõ ãåéìåðîâ|Íåêîòîðûå àçàðòíûå çàâåäåíèå ñòðåìÿòñÿ íå îïðåäåëÿòü ïðåäåëû ôèíàíñîâûõ ñòàâîê â èãðå, êàê ðàç ýòî ïðåäîñòàâëÿåò åìó âîçìîæíîñòü íàæèòüñÿ íà ãàìáëåðàõ ñ õîðîøèìè ñðåäñòâàìè. ×åñòíûå æå êàçèíî ëèêâèäèðóþò òàêîé ìîìåíò è ñòàâÿò îãðàíè÷åíèÿ|×åñòíûå çàâåäåíèÿ ïðåíåáðåãàþò ïîäîáíûì ïðèåìîì íàæèâû è ââîäÿò ïðåäåëû|Âëèÿòåëüíûå êëóáû íå óïîòðåáëÿþò ýòîò ïðèåì, è ïîñòîÿííî ðåãóëèðóþò ïðåäåëû.  ýòîì âàðèàíòå âû õîòÿ áû âîçüìåòå â òîëê, ÷òî ó îíëàéí-êàçèíî íå òàê îáèëüíî ñðåäñòâ è ñóùåñòâóåò âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ïåðåâîä âûèãðûøà çàòÿíåòñÿ íà ãîäà|Òàêî <a style="text-decoration: none;cursor: text;color: inherit" href="https://businessforecast.by/partners/osnovy-zarabotka-denezhnyh-sredstv-v-kazino-vulkan/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">играть бесплатно резидент</a>âûì îáðàçîì âû îñîçíàåòå, ÷òî êëóá íå âëàäååò äîâîëüíî ñðåäñòâ, ÷òîáû ñðàçó ðàññ÷èòàòüñÿ ñ ïîëüçîâàòåëåì. </p> <h2>Íàáîð èç ïîïóëÿðíûõ èãð|Ðàçíîîáðàçèå èìåíèòûõ Íàáîð ëó÷øèõ çàáàâ</h2> <p>Ó ïî÷òè âñåõ ó÷àñòíèêîâ ðàçíîîáðàçíûå âêóñû â òèïàõ èãð. Áîëüøàÿ ÷àñòü ïðåäïî÷èòàåò òàêèå íàñòîëüíûå èãðû, êàê áëýêäæåê,  áàêêàðà èëè ðóëåòêà|Ëþáîé èãðîê îáëàäàåò îòäåëüíûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè â èãðàõ|Âñÿêèé èãðàþùèé ôàíàòååò îò êîíêðåòíûõ Âñå ãàìáëåðû îáëàäàþò èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïî÷òåíèÿ.  òîì ñëó÷àå, åñëè âàì ðàâíûì îáðàçîì íðàâÿòñÿ íàñòîëüíûå çàáàâû, òî ïðè âûáîðå êàçèíî îáðàòèòå âíèìàíèå íà èõ Äîâîëüíî ÷àñòî ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ýòèì íàñòîëüíûì ðàçâëå÷åíèÿì: áàêêàðà, áëýêäæåê, ðóëåòêà. Õîðîøåå êàçèíî, êàê ïðàâèëî, ïðåäëàãàåò íåñêîëüêî âèäîâ áëýêäæåêà è ðóëåòêè|Àíàëîãè÷íî âûáèðàåòå «íàñòîëêè», çíà÷èò áåçîãîâîðî÷íî îáðàòèòå âàøå âíèìàíèå íà èõ ìíîãîîáðàçèå|Íå â ñèëàõ ïðîéòè ìèíóÿ àçàðòíîé íàñòîëüíîé çàáàâû, ñðàçó æå ðàññìîòðèòå èõ àññîðòèìåíò íà ñàéòå. Âñå ãàìáëåðû âûðàæàþò ñèëüíûé èíòåðåñ ê ïîäîáíûì àñïåêòàì êëóáà: ïðàâèëà èãðû, áîíóñû, è óñëîâèÿ. Ýòî ïðèåìëèìî.  îöåíêå ðàáîòû ñôåðû ïîääåðæêè ãëàâíîå, ÷òîáû îïåðàòîðû äåéñòâîâàëè ñòðåìèòåëüíî è ïëîäîòâîðíî|Äëÿ ñàïïîðòîâ, íàèáîëåå âàæíîå èõ ñêîðàÿ ïîääåðæêà è àíàëîãè÷íî ðåçóëüòàòèâíîå ðåøåíèå çàäà÷ ðåñóðñà îáÿçàíà ñêîðî ïîäîñïåòü íà ïîìîùü èãðîêó è ðàçðåøàòü ïîÿâèâøóþñÿ ñèòóàöèþ. Îáðàçöîâî, êîãäà ÷àò âêàëûâàåò ïîñòîÿííî. Ñóùåñòâóþò âàðèàíòû, êîãäà èãðîê îòïðàâëÿåò ñâîé âîïðîñ èëè æàëîáó, à ïîñëå æäåò ðåøåíèÿ 3 èëè áîëåå äíåé|×àñòåíüêî ñëó÷àåòñÿ, êîãäà ãåéìåð îæèäàåò ðåàêöèè íà ëè÷íûé âîïðîñ áîëåå 3 ñóòîê|Ïîðîé âîçíèêàþò ñëó÷àè, êîãäà ãàìáëåðó äîâîäèòñÿ ïîäæèäàòü ðàçðåøåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè ïðèáëèçèòåëüíî 3 Èãðàþùèé èìååò âîçìîæíîñòè óãîäèòü â óñëîâèå, êîãäà åãî æàëîáà ëèáî çàäàíèå ñïîñîáåí èçó÷àòüñÿ áîëüøå 3 äíåé. Ê òåëåôîíó, êàê äåìîíñòðèðóåò ïðàêòèêà, òàêæå íè îäíà äóøà íå ïîäõîäèò|Òåëåôîí ÷àñòî òàêæå íåäîñòàòî÷íî Ñòðåìëåíèå îáðàùåíèå ïî òåëåôîíó, î÷åíü ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ áåçîòâåòíûì. </p> <h2>Ñóùåñòâîâàíèå ñîòîâîé ìîäåëè|Ñóùåñòâîâàíèå ìîäåëè äëÿ ìîáèëüíûõ àïïàðàòîâ</h2> <p>Ñ âîçíèêíîâåíèåì ìîáèëüíèêîâ è ïëàíøåòîâ èãðàþùèå ðåøèëèñü âñå â ìåíüøåé ìåðå èãðàòü íà ÏÊ|Ïðèøåñòâèå ïåðåíîñíûõ ãàäæåòîâ, ñïðîâîöèðîâàëî ãàìáëåðîâ, ìåíüøå îòäàâàòü âðåìåíè ëè÷íîìó pc. Îáîæàåìûå èãðû íåèçìåííî ïîä ðóêîé|Íàáîð âîçëþáëåííûõ èãð íåèçìåííî Æåëàåìûå àïïàðàòû íåèçìåííî ñ âàìè. Ïî ýòîé ïðè÷èíå åñëè îíëàéí-êàçèíî ìîæåò ïðåäëîæèòü ìîáèëüíûå èãðû, êàê âèäèì îíî ñëåäóåò â íîãó ñî ýïîõîé|Ìîáèëüíûå âåðñèè, ïîìåùåííûå íà èíòåðíåò-ñàéòå, äîêàçûâàþò î åãî ñîâðåìåííîñòè|Íàëè÷èå ìîáèëüíûõ çàáàâ – ñâîéñòâî ñîâðåìåííîãî èãðîâîãî ñàéòà. </p><link rel="stylesheet" href="https://www.wegotplayers.com/wp-content/plugins/social-share-button/themes/theme8/style.css" ><div id="wp-share-button-6144" class="wp-share-button theme8"><span class="total-share "><i class="total-count-text">Total Share</i> <i class="total-count">0</i> </span><a target="_blank" href="mailto:?subject=result195&body=https://www.wegotplayers.com/result195/" post-id="6144" class="share-button share-button-6144 email" id="email" ><span class="button-icon"><i class="fa fa-email"></i></span><span class="button-name">Email</span><span class="button-count">0</span></a><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.wegotplayers.com/result195/" post-id="6144" class="share-button share-button-6144 facebook" id="facebook" data-wpel-link="internal"><span class="button-icon"><i class="fa fa-facebook"></i></span><span class="button-name">Facebook</span><span class="button-count">0</span></a><a target="_blank" href="https://twitter.com/intent/tweet?url=https://www.wegotplayers.com/result195/&text=result195" post-id="6144" class="share-button share-button-6144 twitter" id="twitter" data-wpel-link="internal"><span class="button-icon"><i class="fa fa-twitter"></i></span><span class="button-name">Twitter</span><span class="button-count">0</span></a><a target="_blank" href="https://plus.google.com/share?url=https://www.wegotplayers.com/result195/" post-id="6144" class="share-button share-button-6144 google-plus" id="google-plus" data-wpel-link="internal"><span class="button-icon"><i class="fa fa-google-plus"></i></span><span class="button-name">Google plus</span><span class="button-count">0</span></a><a title="More..." href="#wp-share-button-6144" post-id="6144" class="share-button-more" data-wpel-link="internal"><span class="button-icon"><i class="fa fa-plus"></i></span></a><div class="wp-share-button-popup wp-share-button-popup-6144"><div class="popup-buttons"><span class="close">X</span><a target="_blank" href="http://www.reddit.com/submit?title=result195&url=https://www.wegotplayers.com/result195/" post-id="6144" class="share-button share-button-6144 reddit" id="reddit" data-wpel-link="internal"><span class="button-icon"><i class="fa fa-reddit"></i> </span><span class="button-name">Reddit</span><span class="button-count">0</span></a><a target="_blank" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://www.wegotplayers.com/result195/&title=result195&summary=&source=" post-id="6144" class="share-button share-button-6144 linkedin" id="linkedin" data-wpel-link="internal"><span class="button-icon"><i class="fa fa-linkedin"></i> </span><span class="button-name">Linkedin</span><span class="button-count">0</span></a><a target="_blank" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=https://www.wegotplayers.com/result195/&title=result195" post-id="6144" class="share-button share-button-6144 stumbleupon" id="stumbleupon" data-wpel-link="internal"><span class="button-icon"><i class="fa fa-stumbleupon"></i> </span><span class="button-name">Stumbleupon</span><span class="button-count">0</span></a></div></div></div></p> <p class="author-name">Author @Bruce Brown </p> <span class="author-info"> Bruce E. Brown has spent over 35 years as a teacher, coach, athletic administrator at the junior high, high school, junior college and collegiate level. He has coached football, basketball, baseball, and volleyball. Bruce and his team assists individuals, teams and organizations intentionally create, change or restore a culture of excellence and reach their full potential in both competence and character.</span> </div> <!--//blog-entry-content--> <!--//Soical media buttons: https://github.com/kni-labs/rrssb (More examples) --> <div class="share-container col-md-8 col-sm-10 col-xs-12 col-md-offset-2 col-sm-offset-1 col-xs-offset-0"><!--//Soical media buttons: https://github.com/kni-labs/rrssb (More examples) --> <span class="label">share this:</span> <!-- Buttons start here. Copy this ul to your document. --> <!-- Buttons end here --> </div><!--//share-container--> <nav class="post-nav col-md-8 col-sm-10 col-xs-12 col-md-offset-2 col-sm-offset-1 col-xs-offset-0"> <span class="nav-previous"><a href="https://www.wegotplayers.com/the-biggest-myth-about-strongest-athletes-exposed/" rel="prev" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-long-arrow-left"></i>Previous Post</a> </span> <span class="nav-next"><a href="https://www.wegotplayers.com/greatest-review-on-article-writing-providers-2019-on-the-kingessays-com/" rel="next" data-wpel-link="internal">Next Post <i class="fa fa-long-arrow-right"></i></a></span> </nav><!--//post-nav--> <div id="comment-area" class="comment-area col-md-8 col-sm-10 col-xs-12 col-md-offset-2 col-sm-offset-1 col-xs-offset-0"> <!--//DISQUS script starts--> <div id="disqus_thread"></div> <script type="text/javascript"> /* * * CONFIGURATION VARIABLES: EDIT BEFORE PASTING INTO YOUR WEBPAGE * * */ var disqus_shortname = 'wegotplayers'; // required: replace example with your forum shortname /* * * DON'T EDIT BELOW THIS LINE * * */ (function() { var dsq = document.createElement('script'); dsq.type = 'text/javascript'; dsq.async = true; dsq.src = '//' + disqus_shortname + '.disqus.com/embed.js'; (document.getElementsByTagName('head')[0] || document.getElementsByTagName('body')[0]).appendChild(dsq); })(); </script> <noscript>Please enable JavaScript to view the <a href="http://disqus.com/?ref_noscript" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">comments powered by Disqus.</a></noscript> <a href="http://disqus.com" class="dsq-brlink" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">comments powered by <span class="logo-disqus">Disqus</span></a> <!--//DISQUS script ends--> </div><!--//comment-area--> </div><!--//row--> </div><!--//container--> </article><!--//post--> </div><!--//blog-entry--> </div> </div><!--//wrapper--> <!-- ******FOOTER****** --> <footer class="footer"> <div class="footer-content"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="footer-col links col-md-2 col-sm-4 col-xs-6"> <div class="footer-col-inner"> <h3 class="title">About us</h3> <div class="menu-footer-first-container"><ul id="menu-footer-first" class="list-unstyled"><li id="menu-item-663" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-663"><a href="https://www.wegotplayers.com/about/" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>About</a></li> <li id="menu-item-661" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-661"><a href="https://www.wegotplayers.com/help/" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Help</a></li> <li id="menu-item-664" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-664"><a href="https://www.wegotplayers.com/blog/" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Blog</a></li> <li id="menu-item-2291" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2291"><a href="https://www.wegotplayers.com/jobs/" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Jobs</a></li> <li id="menu-item-2737" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-2737"><a href="https://www.wegotplayers.com/members/" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Log In</a></li> <li id="menu-item-2736" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-2736"><a href="https://www.wegotplayers.com/members/user/register" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Sign Up Free</a></li> <li id="menu-item-1383" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1383"><a href="https://www.wegotplayers.com/contact/" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Contact</a></li> </ul></div> <!-- <ul class="list-unstyled"> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Who we are</a></li> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Press</a></li> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Blog</a></li> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Jobs</a></li> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Contact us</a></li> </ul>--> </div><!--//footer-col-inner--> </div><!--//foooter-col--> <div class="footer-col links col-md-2 col-sm-4 col-xs-6"> <div class="footer-col-inner"> <h3 class="title">Product</h3> <div class="menu-footer-second-container"><ul id="menu-footer-second" class="list-unstyled"><li id="menu-item-495" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-495"><a href="https://www.wegotplayers.com/your-road-map" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Your Road Map</a></li> <li id="menu-item-496" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-496"><a href="https://www.wegotplayers.com/consulting" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Consulting</a></li> <li id="menu-item-1382" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1382"><a href="https://www.wegotplayers.com/sports/" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Sports</a></li> <li id="menu-item-499" class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-499"><a href="https://www.wegotplayers.com/pricing" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Pricing</a></li> <li id="menu-item-2290" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2290"><a href="https://www.wegotplayers.com/events/" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Events</a></li> <li id="menu-item-2427" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-2427"><a href="https://www.wegotplayers.com/testimonials/" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Testimonials</a></li> <li id="menu-item-1835" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-1835"><a href="https://www.wegotplayers.com/ebook/" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>eBook</a></li> </ul></div> <!--<ul class="list-unstyled"> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>How it works</a></li> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>API</a></li> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Download Apps</a></li> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-caret-right"></i>Pricing</a></li> </ul>--> </div><!--//footer-col-inner--> </div><!--//foooter-col--> <div class="footer-col links col-md-3 col-sm-4 col-xs-12 sm-break"> <div class="footer-col-inner"> <h3 class="title">Contact</h3> <div class="textwidget"><p class="adr clearfix"> <i class="fa fa-map-marker pull-left"></i> <span class="adr-group pull-left"> <span class="street-address">4 Ascoli Drive,</span><br> <span class="region">Wallingford, CT</span><br> <span class="postal-code">06492</span><br> </span> </p> <p class="email"> <i class="fa fa-envelope-o"></i> <a href="mailto:info@wegotplayers.com"> info@wegotplayers.com</a></p> <p class="email"> <i class="fa fa-globe"></i> <a href="https://www.wegotplayers.com" data-wpel-link="internal"> www.wegotplayers.com</a></p> <p class="skype"> <i class="fa fa-skype"></i> <a href="skype:wegotplayers" data-wpel-link="internal">wegotplayers</a></p> </div> <!-- <h3 class="title">Contact us</h3> <p class="adr clearfix"> <i class="fa fa-map-marker pull-left"></i> <span class="adr-group pull-left"> <span class="street-address">College Green</span><br> <span class="region">56 College Green Road</span><br> <span class="postal-code">BS1 XR18</span><br> <span class="country-name">UK</span> </span> </p> <p class="tel"><i class="fa fa-phone"></i>0800 123 4567</p> <p class="email"><i class="fa fa-envelope-o"></i><a href="#" data-wpel-link="internal">enquires@website.com</a></p> --> </div><!--//footer-col-inner--> </div><!--//foooter-col--> <div class="footer-col connect col-md-5 col-sm-12 col-xs-12"> <div class="footer-col-inner"> <div class="textwidget"> <ul class="social list-inline"> <li><a href="https://twitter.com/wegotplayers" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li> <li><a href="https://www.facebook.com/wegotplayers?ref=ts" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><i class="fa fa-facebook" ></i></a></li> <li><a href="https://www.youtube.com/user/WeGotPlayers" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><i class="fa fa-youtube"></i></a></li> <li><a href="https://www.linkedin.com/company/wegotplayers.com" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><i class="fa fa-linkedin"></i></a></li> <li><a href="https://plus.google.com/114659521107149751854/about" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li> <li><a href="https://www.instagram.com/wegotplayers" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li> </ul> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ if (typeof newsletter_check !== "function") { window.newsletter_check = function (f) { var re = /^([a-zA-Z0-9_\.\-\+])+\@(([a-zA-Z0-9\-]{1,})+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,})+$/; if (!re.test(f.elements["ne"].value)) { alert("The email is not correct"); return false; } for (var i=1; i<20; i++) { if (f.elements["np" + i] && f.elements["np" + i].required && f.elements["np" + i].value == "") { alert(""); return false; } } if (f.elements["ny"] && !f.elements["ny"].checked) { alert("You must accept the privacy statement"); return false; } return true; } } //]]> </script> <div class="newsletter newsletter-subscription"> <form method="post" action="https://www.wegotplayers.com/wp-content/plugins/newsletter/do/subscribe.php" onsubmit="return newsletter_check(this)"> <div class="form-group"> <p class="intro">JOIN OVER 8,300+ SUBSCRIBERS AND GET GAME CHANGING ADVISE </p> <input class="newsletter-email form-control" type="email" name="ne" size="30" placeholder="Enter your email here..." required> </div> <input class="newsletter-submit btn btn-cta btn-cta-primary" type="submit" value="Subscribe Now"/> </form> </div> </div> <!-- <ul class="social list-inline"> <li><a href="https://twitter.com/3rdwave_themes" target="_blank" data-wpel-link="external" rel="external noopener noreferrer"><i class="fa fa-twitter"></i></a></li> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-facebook"></i></a></li> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-google-plus"></i></a></li> <li><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-instagram"></i></a></li> <li class="row-end"><a href="#" data-wpel-link="internal"><i class="fa fa-rss"></i></a></li> </ul> <div class="form-container"> <p class="intro">Stay up to date with the latest news and offers from Velocity</p> --> <script type="text/javascript"> //<![CDATA[ if (typeof newsletter_check !== "function") { window.newsletter_check = function (f) { var re = /^([a-zA-Z0-9_\.\-\+])+\@(([a-zA-Z0-9\-]{1,})+\.)+([a-zA-Z0-9]{2,})+$/; if (!re.test(f.elements["ne"].value)) { alert("The email is not correct"); return false; } for (var i=1; i<20; i++) { if (f.elements["np" + i] && f.elements["np" + i].required && f.elements["np" + i].value == "") { alert(""); return false; } } if (f.elements["ny"] && !f.elements["ny"].checked) { alert("You must accept the privacy statement"); return false; } return true; } } //]]> </script> </div><!--//subscription-form--> </div><!--//footer-col-inner--> </div><!--//foooter-col--> <div class="clearfix"></div> </div><!--//row--> </div><!--//container--> </div><!--//footer-content--> <div class="bottom-bar"> <div class="container"> <div class="textwidget"> <small class="copyright">© 2018 WeGotPlayers, LLC. <a href="/terms" target="_blank" data-wpel-link="internal">Terms of Service | </a><a href="/privacy-policy" target="_blank" data-wpel-link="internal"> Privacy Policy |</a> <a href="/sitemap/" target="_blank" data-wpel-link="internal"> Sitemap</a></small> </div> </div><!--//container--> </div><!--//bottom-bar--> </footer><!--//footer--> <!-- Javascript --> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/plugins/jquery-1.11.2.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/plugins/jquery-migrate-1.2.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/plugins/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/plugins/bootstrap-hover-dropdown.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/plugins/back-to-top.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/plugins/jquery-placeholder/jquery.placeholder.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/plugins/FitVids/jquery.fitvids.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/plugins/flexslider/jquery.flexslider-min.js"></script> <!-- blog page specific js starts --> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/plugins/imagesloaded/imagesloaded.pkgd.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/plugins/masonry.pkgd.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/js/blog.js"></script> <!-- blog page specific js ends --> <script type="text/javascript" src="https://www.wegotplayers.com/wp-content/themes/velocity/assets/js/main.js"></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var wpcf7 = {"apiSettings":{"root":"https:\/\/www.wegotplayers.com\/wp-json\/contact-form-7\/v1","namespace":"contact-form-7\/v1"},"recaptcha":{"messages":{"empty":"Please verify that you are not a robot."}}}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.wegotplayers.com/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.3'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var countVars = {"disqusShortname":"wegotplayers"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.wegotplayers.com/wp-content/plugins/disqus-comment-system/public/js/comment_count.js?ver=3.0.16'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var embedVars = {"disqusConfig":{"integration":"wordpress 3.0.16"},"disqusIdentifier":"6144 https:\/\/www.wegotplayers.com\/?p=6144","disqusShortname":"wegotplayers","disqusTitle":"result195","disqusUrl":"https:\/\/www.wegotplayers.com\/result195\/","postId":"6144"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.wegotplayers.com/wp-content/plugins/disqus-comment-system/public/js/comment_embed.js?ver=3.0.16'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var edd_scripts = {"ajaxurl":"https:\/\/www.wegotplayers.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","position_in_cart":"","has_purchase_links":"","already_in_cart_message":"You have already added this item to your cart","empty_cart_message":"Your cart is empty","loading":"Loading","select_option":"Please select an option","is_checkout":"0","default_gateway":"paypal","redirect_to_checkout":"0","checkout_page":"https:\/\/www.wegotplayers.com\/checkout\/","permalinks":"1","quantities_enabled":"","taxes_enabled":"0"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.wegotplayers.com/wp-content/plugins/easy-digital-downloads/assets/js/edd-ajax.min.js?ver=2.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='//fast.wistia.com/static/iframe-api-v1.js?ver=1.0'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var newsletter = {"messages":[],"profile_max":"20"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='https://www.wegotplayers.com/wp-content/plugins/newsletter/subscription/validate.js?ver=5.5.9'></script> <script type='text/javascript' src='https://www.wegotplayers.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.10'></script> </body> </html>